Indicativo futuro

Si forma dal tema dell’infinito con l’aggiunta del suffisso -s(i)-:

1ª sing. dìrbsiu mylė́siu válgysiu
dìrbsi mylė́si válgysi
dìrbs mylė̃s válgys
1ª pl. dìrbsime mylė́sime válgysime
dìrbsite mylė́site válgysite
dìrbs mylė̃s válgys

Se il tema finisce in -š- o in -ž- i gruppi -šs- e -žs-, che si formano in seguito all’aggiunta del suffisso, si semplificano in -š-: mùšti “battere”, mùšiu “batterò”; vèžti “portare”, vèšiu “porterò”.