Numerazione

Cardinali Ordinali
0 nùlis
1 v¡enas, vienà pìrmas (3)
2 dù, dvì añtras (4)
3 trỹs trẽčias (4)
4 keturì, kẽturios ketvir̃tas (4)
5 penkì, peñkios peñktas (4)
6 šešì, šẽšios šẽštas (4)
7 septynì, septýnios septiñtas (4)
8 aštuonì, aštúonios aštuñtas (4)
9 devynì, devýnios deviñtas (4)
10 dẽšimt dešim̃tas (4)
11 vienúolika vienúoliktas (1)
12 dvýlika dvýliktas (1)
13 trýlika trýliktas (1)
14 keturiólika keturióliktas (1)
15 penkiólika penkióliktas (1)
16 šešiólika šešióliktas (1)
17 septyniólika septyniólikatas (1)
18 aštuoniólika aštuonióliktas (1)
19 devyniólika devynióliktas (1)
20 dvìdešimt dvidešim̃tas (4)
21 dvìdešimt v¡enas dvìdešimt pìrmas (3)
22 dvìdešimt dù dvìdešimt añtras (4)
30 trìsdešimt trisdešim̃tas (4)
40 kẽturiasdešimt keturiasdešim̃tas (4)
50 peñkiasdešimt penkiasdešim̃tas (4)
60 šešiasdešimt šešiasdešim̃tas (4)
70 septýniasdešimt septyniasdešim̃tas (4)
80 aštúoniasdešimt aštuoniasdešim̃tas (4)
90 devýniasdešimt devyniasdešim̃tas (4)
100 šim̃tas šim̃tas (4)
101 šim̃tas v¡enas šim̃tas pìrmas
200 dù šimtaĩ dušim̃tas (4)
300 trỹs šimtaĩ trisšim̃tas (4)
400 keturì šimtaĩ kẽturiašim̃tas (4)
500 penkì šimtaĩ penkiašim̃tas (4)
1000 tū́kstantis tū́kstantas (1)
2000 dù tū́kstančiai dutū́kstantas (1)
10000 dẽšimt tū́kstantis dešimttū́kstantas (1)
100000 šim̃tas tū́kstančių šimtastū́kstantas (1)
1 milione milijõnas milijõninis
2 milioni dù milijõnai
1 miliardo milijárdas milijárdinis

I numerali cardinali da 1 a 9 sono aggettivi e concordano in genere, numero e caso col sostantivo; v¡enas výras “1 uomo”, vienà móteris “1 donna”; penkì výrai “5 uomini”, peñkios móterys “5 donne”; lo stesso vale per le decine composte con i numeri 1-9: dvìdešimt v¡enas výras (sing.!) “21 uomini” (lett. “uomo”), dvìdešimt vienà móteris (sing.!) “21 donne” (lett. “donna”); dvìdešimt penkì výrai “25 uomini”, dvìdešimt peñkios móterys “25 donne”.

I rimanenti numerali (10-19 e tutti quelli che hanno 0 come ultima cifra) sono sostantivi; il sostantivo che li accompagna è al genitivo plurale: p.es. dẽšimt výrų “10 uomini”, dešimt móterų “10 donne”.