Prima declinazione

Comprende esclusivamente sostantivi di genere maschile, suddivisibili in due sottogruppi: sostantivi in -as e sostantivi in -is o -ỹs. Esempi del primo sottogruppo sono bókštas (1) “torre”, rãtas (2) “ruota”, dárbas (3) “lavoro”, kãras (4) “guerra”:

Singolare
nom. bókštas rãtas dárbas kãras
gen. bókšto rãto dárbo kãro
dat. bókštui rãtui dárbui kãrui
acc. bókštą rãtą dárbą kãrą
str. bókštu ratù dárbu karù
loc. bókšte ratè darbè karè
voc. bókšte rãte dárbe kãre
Plurale
nom. bókštai rãtai darbaĩ karaĩ
gen. bókštų rãtų darbų̃ karų̃
dat. bókštams rãtams darbáms karáms
acc. bókštus ratùs dárbus karùs
str. bókštais rãtais darbaĩs karaĩs
loc. bókštuose rãtuose darbuosè karuosè

I nomi propri e i sostantivi che designano esseri umani, come výras “uomo”, põnas “signore”, hanno il voc. sing. in -ai: Jõnai, výrai, põnai.

I nomi in -jas, come mókytojas “maestro”, hanno il voc. sing. in -au e il loc. sing in -uje:

mókytojau, mókytojuje.

I nomi in -ias, come kẽlias “strada”, hanno il voc. sing in -y e il loc. sing. in -yje: kelỹ, kelyjè.

Esempi del secondo sottogruppo sono brólis (1) “fratello”, sẽnis (2) “vecchio”, arklỹs (3) “cavallo”, narỹs (4) “membro”:

Singolare
nom. brólis sẽnis arklỹs narỹs
gen. brólio sẽnio árklio nãrio
dat. bróliui sẽniui árkliui nãriui
acc. brólį sẽnį árklį nãrį
str. bróliu seniù árkliu nariù
loc. brólyje sẽnyje arklyjè naryjè
voc. bróli sẽni arklỹ narỹ
Plurale
nom. bróliai sẽniai arkliaĩ nariaĩ
gen. brólių sẽnių arklių̃ narių̃
dat. bróliams sẽniams arkliáms nariáms
acc. brólius seniùs árklius nariùs
str. bróliais sẽniais arkliaĩs nariaĩs
loc. bróliuose sẽniuose arkliuosè nariuosè

Nei sostantivi il cui il tema termina in -t- (come kir̃tis “accento”) o in -d- (come žõdis “parola”) tali consonanti si mutano rispettivamente in -č- e in -dž- nel gen., dat. e str. del singolare e in tutti i casi del plurale:

Singolare Plurale
nom. kir̃tis žõdis kir̃čiai žõdžiai
gen kir̃čio žõdžio kir̃čų žõdžių
dat kir̃čiui žõdžiui kir̃čiams žõdžiams
acc. kir̃tį žõdį kirčiùs žodžiùs
str. kirčiù žodžiù kir̃čiais žõdžiais
loc. kir̃tyje žõdyje kir̃čiuose žõdžiouse
voc. kir̃ti žõdi kir̃čiai žõdžiai